A 3D porous polymer monolith-based platform integrated in poly(dimethylsiloxane) microchips for immunoassay

Qin-Shu Kang, Xiao-Fan Shen, Na-Na Hu, Meng-Jia Hu, Hui Liao, Han-Zhong Wang, Zhi-Ke He, Wei-Hua Huang
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36744d