A quantum dot-based “off–on” fluorescent probe for biological detection of zinc ions

Hu Xu, Zhiping Wang, Yan Li, Shijian Ma, Peiyi Hu, Xinhua Zhong
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36742h