Magnetic nanoparticle-enhanced SPR on gold nanoslits for ultra-sensitive, label-free detection of nucleic acid biomarkers

Mansoureh Z. Mousavi, Huai-Yi Chen, Shu-Han Wu, Shih-Wei Peng, Kuang-Li Lee, Pei-Kuen Wei, Ji-Yen Cheng
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36655c