Electrogenerated chemiluminescence detection of trace level pentachlorophenol using carbon quantum dots

Jiezhen Li, Niya Wang, ThanhThuy Tran.T, Chen'an Huang, Lan Chen, Lijuan Yuan, Liping Zhou, Rui Shen, Qingyun Cai
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36653g