An electrochemical biosensor for the direct detection of oxytetracycline in mouse blood serum and urine

Dianyuan Zheng, Xiaoli Zhu, Xuejun Zhu, Bing Bo, Yongmei Yin, Genxi Li
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36590e