Solution-free, in situ preparation of nano/micro CuO/ZnO in dielectric barrier discharge for sensitive cataluminescence sensing of acetic acid

Hui Xia, Ronghui Zhou, Chengbin Zheng, Peng Wu, Yunfei Tian, Xiandeng Hou
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an00407d