An in situ electrochemical detection method of cell viability

Hongwei Qin, Qingdong Gao, Huiming Niu, Zhefeng Wang, Xiaolin Zhu, Jinlian Li, Xing Yuan, Dongmei Wu
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an00379e