Employing aqueous CdTe quantum dots with diversified surface functionalities to discriminate between heme (Fe(ii)) and hemin (Fe(iii))

Jishu Han, Ziwei Zhou, Xinyuan Bu, Shoujun Zhu, Hao Zhang, Haizhu Sun, Bai Yang
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an00310h