A turn-on fluorescent probe for detection of tyrosinase activity

Changcheng Wang, Shengyong Yan, Rong Huang, Shuo Feng, Boshi Fu, Xiaocheng Weng, Xiang Zhou
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an00272a