Solid-state voltammetry-based electrochemical immunosensor for Escherichia coli using graphene oxide–Ag nanoparticle composites as labels

Xiaochun Jiang, Kun Chen, Jing Wang, Kang Shao, Tao Fu, Feng Shao, Donglian Lu, Jiangong Liang, M. Frahat Foda, Heyou Han
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an00056g