Label-free and facile electrochemical biosensing using carbon nanotubes for malondialdehyde detection

Ling Yuan, Yaqian Lan, Min Han, Jianchun Bao, Wenwen Tu, Zhihui Dai
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an00041a