Electrochemiluminescence on bipolar electrodes for visual bioanalysis

Mei-Sheng Wu, Da-Jing Yuan, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen
  • Chemical Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc22055e