Zeolite-coated mesh film for efficient oil–water separation

Qiang Wen, Jiancheng Di, Lei Jiang, Jihong Yu, Ruren Xu
  • Chemical Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc21772d