Bonding in homoleptic iron carbonyl cluster cations: a combined infrared photodissociation spectroscopic and theoretical study

Guanjun Wang, Jieming Cui, Chaoxian Chi, Xiaojie Zhou, Zhen Hua Li, Xiaopeng Xing, Mingfei Zhou
  • Chemical Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc20947k