Room temperature activation of methane over Zn modified H-ZSM-5 zeolites: Insight from solid-state NMR and theoretical calculations

Jun Xu, Anmin Zheng, Xiumei Wang, Guodong Qi, Jihu Su, Jiangfeng Du, Zhehong Gan, Jianfeng Wu, Wei Wang, Feng Deng
  • Chemical Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc20434g