Design and synthesis of unprecedented cyclic γ-AApeptides for antimicrobial development

Haifan Wu, Youhong Niu, Shruti Padhee, Rongsheng E. Wang, Yaqiong Li, Qiao Qiao, Ge Bai, Chuanhai Cao, Jianfeng Cai
  • Chemical Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc20428b