On the maximum bond multiplicity of carbon: unusual C≣U quadruple bonding in molecular CUO

Xiao-Gen Xiong, W. H. Eugen Schwarz, Jun Li, Han-Shi Hu, Yi-Heng Qiu
  • Chemical Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc20329d