Label-free chemical imaging in vivo: three-dimensional non-invasive microscopic observation of amphioxus notochord through stimulated Raman scattering (SRS)

Dan Fu, Xin Liao, Jie Shen, Xinxing Liu, Bo Zhang, X. Sunney Xie, Xiao-Dong Su, Junyuan Chen, Yanyi Huang, Zhilong Yu, Tao Chen, Xiannian Zhang
  • Chemical Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc20316b