Cu-catalyzed direct C–H bond functionalization: a regioselective protocol to 5-aryl thiazolo[3,2-b]-1,2,4-triazoles

Zengyang Xie, Xiaojun Zhu, Yangfan Guan, Dunru Zhu, Hongwen Hu, Chen Lin, Yi Pan, Juli Jiang, Leyong Wang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob27326h
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Dun Ru Zhu