A BODIPY-based fluorescent dye for mitochondria in living cells, with low cytotoxicity and high photostability

Si Zhang, Tong Wu, Jiangli Fan, Zhiyong Li, Na Jiang, Jingyun Wang, Bairui Dou, Shiguo Sun, Fengling Song, Xiaojun Peng
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26911b