Diketopiperazine alkaloids from a mangrove rhizosphere soil derived fungus Aspergillus effuses H1-1

Huquan Gao, Weizhong Liu, Tianjiao Zhu, Xiaomei Mo, Attila Mándi, Tibor Kurtán, Jing Li, Jing Ai, Qianqun Gu, Dehai Li
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26757h