Highly enantioselective hydrosilylation of N-(1,2-diarylethylidene)arylamines

Yongsheng Zheng, Zhouyang Xue, Lixin Liu, Chang Shu, Weicheng Yuan, Xiaomei Zhang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26672e