New method for effectively and quantitatively labeling cysteine residues on chicken eggshell membrane

Xiaojing Wang, Qian Li, Yue Yuan, Bin Mei, Rui Huang, Ying Tian, Jing Sun, Chunyan Cao, Guangming Lu, Gaolin Liang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26279g