Selective off–on fluorescent chemosensor for detection of Fe3+ ions in aqueous media

Liang Huang, Fengping Hou, Ju Cheng, Pinxian Xi, Fengjuan Chen, Decheng Bai, Zhengzhi Zeng
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26258d