Synthesis and properties of novel l-isonucleoside modified oligonucleotides and siRNAs

Jun Zhang, Yue Chen, Ye Huang, Hong-Wei Jin, Ren-Ping Qiao, Lei Xing, Liang-Ren Zhang, Zhen-Jun Yang, Li-He Zhang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26219c