Enantioselective construction of multifunctionalized spirocyclohexaneoxindoles through organocatalytic Michael–Aldol cyclization of isatin derived alkenes with linear dialdehydes

Xiao-Fei Huang, Zhao-Min Liu, Zhi-Cong Geng, Shao-Yun Zhang, Yong Wang, Xing-Wang Wang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26205c