New parasite inhibitors encompassing novel conformationally-locked 5′-acyl sulfamoyl adenosines

Shailesh S. Dixit, Ram Shankar Upadhayaya, Jyoti Chattopadhyaya
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob25879j