A cyanine based fluorophore emitting both single photon near-infrared fluorescence and two-photon deep red fluorescence in aqueous solution

Lu Wang, Jiefu Jin, Xishan Chen, Hai-Hua Fan, Billy King Fai Li, Kok-Wai Cheah, Ning Ding, Shenghong Ju, Wing-Tak Wong, Cong Li
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob25619c