Organocatalytic enantioselective Michael addition of a kojic acid derivative to nitro olefins

Jiyu Wang, Qing Zhang, Hui Zhang, Yujun Feng, Weicheng Yuan, Xiaomei Zhang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob07192d