Catalytic effect and recyclability of imidazolium-tagged bis(oxazoline) based catalysts in asymmetric Henry reactions

Zhi-Ming Zhou, Zhi-Huai Li, Xiao-Yan Hao, Jun Zhang, Xiao Dong, Ying-Qiang Liu, Wen-Wen Sun, Dan Cao, Jin-Liang Wang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob06434k