Identification of novel inhibitors of p53–MDM2 interaction facilitated by pharmacophore-based virtual screening combining molecular docking strategy

Weisi Wang, Xiaolei Zhu, Xueqin Hong, Lin Zheng, Hong Zhu, Yongzhou Hu
  • MedChemComm, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2md20208e