Further SAR studies on 3,5-diamino-7-trifluoromethylquinolines as highly potent tyrosine kinase c-Met inhibitors: efforts to correct hERG inhibition

Yuanxiang Wang, Jing Ai, Jinfeng Yue, Xia Peng, Yinchun Ji, Ailing Zhao, Xin Gao, Ying Wang, Yi Chen, Gang Liu, Zhaobing Gao, Meiyu Geng, Ao Zhang
  • MedChemComm, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2md20192e