Self-priming compartmentalization digital LAMP for point-of-care

Qiangyuan Zhu, Yibo Gao, Bingwen Yu, Hao Ren, Lin Qiu, Sihai Han, Wei Jin, Qinhan Jin, Ying Mu
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40774d