Double spiral microchannel for label-free tumor cell separation and enrichment

Jiashu Sun, Mengmeng Li, Chao Liu, Yi Zhang, Dingbin Liu, Wenwen Liu, Guoqing Hu, Xingyu Jiang
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40679a