Visual and high-throughput detection of cancer cells using a graphene oxide-based FRET aptasensing microfluidic chip

Lili Cao, Liwei Cheng, Zhengyong Zhang, Yi Wang, Xianxia Zhang, Hui Chen, Baohong Liu, Song Zhang, Jilie Kong
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40564d