LSI-based amperometric sensor for bio-imaging and multi-point biosensing

Kumi Y. Inoue, Masahki Matsudaira, Reyushi Kubo, Masanori Nakano, Shinya Yoshida, Sakae Matsuzaki, Atsushi Suda, Ryota Kunikata, Tatsuo Kimura, Ryota Tsurumi, Toshihito Shioya, Kosuke Ino, Hitoshi Shiku, Shiro Satoh, Masayoshi Esashi, Tomokazu Matsue
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40323d