Live cell imaging analysis of the epigenetic regulation of the human endothelial cell migration at single-cell resolution

Chunhong Zheng, Zhilong Yu, Ying Zhou, Louis Tao, Yuhong Pang, Tao Chen, Xiannian Zhang, Haiwei Qiu, Hongwei Zhou, Zitian Chen, Yanyi Huang
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40192d