Superelastic metal microsprings as fluidic sensors and actuators

Weiming Li, Gaoshan Huang, Jiao Wang, Ying Yu, Xiaojing Wu, Xugao Cui, Yongfeng Mei
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40151g