High-throughput immunoassay through in-channel microfluidic patterning

Zigang Ge, Yanyi Huang, Chunhong Zheng, Jingwen Wang, Yuhong Pang, Jianbin Wang, Wenbin Li
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40145b