Microchannel refill: a new method for fabricating 2D nanochannels in polymer substrates

Yan Fan, Meng Li, Kai-ping Zhang, Li-ding Wang, Jing-min Li, Chong Liu, Xue Ke, Zheng Xu, Ya-jie Duan
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40078b