Rapid prototyping of three-dimensional microfluidic mixers in glass by femtosecond laser direct writing

Yang Liao, Jiangxin Song, En Li, Yong Luo, Yinglong Shen, Danping Chen, Ya Cheng, Zhizhan Xu, Koji Sugioka, Katsumi Midorikawa
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc21015k