A red anatase TiO2 photocatalyst for solar energy conversion

Gang Liu, Li-Chang Yin, Jianqiang Wang, Ping Niu, Chao Zhen, Yingpeng Xie, Hui-Ming Cheng
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ee22930g