Nanogenerator as an active sensor for vortex capture and ambient wind-velocity detection

Rui Zhang, Long Lin, Qingshen Jing, Wenzhuo Wu, Yan Zhang, Zongxia Jiao, Liang Yan, Ray P. S. Han, Zhong Lin Wang
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ee22354f