A tubular polypyrrole based air electrode with improved O2 diffusivity for Li–O2 batteries

Yanming Cui, Zhaoyin Wen, Xiao Liang, Yan Lu, Jun Jin, Meifen Wu, Xiangwei Wu
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ee21638h