Stronger phonon scattering by larger differences in atomic mass and size in p-type half-Heuslers Hf1−xTixCoSb0.8Sn0.2

Xiao Yan, Weishu Liu, Hui Wang, Shuo Chen, Junichiro Shiomi, Keivan Esfarjani, Hengzhi Wang, Dezhi Wang, Gang Chen, Zhifeng Ren
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ee21554c