Enhanced photovoltaic performance with co-sensitization of porphyrin and an organic dye in dye-sensitized solar cells

Chi-Ming Lan, Hui-Ping Wu, Tsung-Yu Pan, Chia-Wei Chang, Wei-Shan Chao, Chien-Tien Chen, Chin-Li Wang, Ching-Yao Lin, Eric Wei-Guang Diau
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ee21104a