Mesoporous metal–organic frameworks: design and applications

Lifang Song, Jian Zhang, Lixian Sun, Fen Xu, Fen Li, Huanzhi Zhang, Xiaoliang Si, Chengli Jiao, Zhibao Li, Shuang Liu, Yingliang Liu, Huaiying Zhou, Dalin Sun, Yong Du, Zhong Cao, Zelimir Gabelica
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ee03517k