Ferromagnetic interactions through double hydrogen bonding bridges in manganese(ii) coordination polymers

Kun Wang, Yan-Qin Wang, Xiu-Mei Zhang, En-Qing Gao
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32826g