A 3-D chiral organic–inorganic hybrid zinc vanadate assembled from helical units

Jian Zhou, Xing Liu, Rong Chen, Feilong Hu, Huahong Zou, Meixiao Wei
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32670a