BODIPY-modified Ru( ii ) arene complex—a new ligand dissociation mechanism and a novel strategy to red shift the photoactivation wavelength of anticancer metallodrugs

Chao Li, Bao-Wen Zhang, Xue-Song Wang, Qian-Xiong Zhou, Wan-Hua Lei, Yuan-Jun Hou, Yong-Jie Chen
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32527f